Privacy Policy

(versie NL20200331 – laatst gewijzigd op 31 maart 2020, vervangen alle voorgaande).

Onze gegevens

Deze e-commerce website WILLEKEVANBERKUM,

bereikbaar via willekevanberkum.eu, willekevanberkum.com, willekevanberkum.be en willekevanberkum.nl ,

is eigendom van

Walter Goossens bv
Abdijstraat 25
B-8670 Koksijde
Belgium – Belgique – Belgium

Algemeen emailadres : info@waltergoossens.com
Tel : +32 494 612 105

Onze Klantendienst is bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer op werkdagen elke voormiddag van 10.00 u tot 12.00 u, per email op bovenstaand mailadres en per post op hogervermeld adres.

vat-tva-btw: BE-0679.849.145
RPR Gent, afdeling Veurne, inschrijving KBO onder nummer 0679849145

bankrekening : BE84 6718 9456 1959 (BIC-Swift EURBBE99)

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Deze privacyverklaring legt uit welke informatie Walter Goossens bv verzamelt op deze website en hoe Walter Goossens bv deze gegevens gebruikt. Deze verklaring is deel van onze algemene voorwaarden en geldt voor alle gebruikers van deze website, ongeacht of je een bestelling plaatst.

Privacybeleid

Walter Goossens bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij onze klantendienst: zie contactgegevens hierboven.

Verwerkingsdoeleinden

Walter Goossens bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer specifiek:

6.1.(a) uw toestemming
6.1.(b) de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst
6.1.(c) de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting
6.1.(f) de noodzaak voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang om te ondernemen
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.(a) (toestemming), heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Walter Goossens bv verstrekt enkel informatie aan derden die nodig is om hun werk te kunnen doen. Zij mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de koopovereenkomst tussen jou en ons en hebben niet het recht de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij je daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Om jouw bestelling te verwerken en jouw aankopen af te leveren kunnen we relevante persoonlijke gegevens eventueel doorgeven aan de vervoerders, opslagfaciliteiten, banken en creditcard serviceverleners die wij gebruiken.

In geval van fraudepreventie, kunnen wij jouw informatie niet alleen naar de banken en creditcard service verleners sturen, maar ook naar de officiële autoriteiten. Ten allen tijde wanneer wij informatie vrijgeven ter voorkoming van fraude, blijft deze beveiligd.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Walter Goossens bv verwerkt jouw kredietkaart informatie, maar bewaart deze niet.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt ten allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschik je over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt je gevraagd om:

– zelf de instellingen van jouw klantenaccount aan te passen; en/of

– een e-mail te verzenden naar info@waltergoossens.com mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

Direct marketing

Je hebt het recht je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van jouw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be, tel. 02/274.48.00).

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Toepasselijk recht – Geschillen

Voor elk geschil waarbij Walter Goossens bv eisende of verwerende partij is, zullen enkel de rechtbanken van Veurne bevoegd zijn, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Van deze regeling kan enkel door Walter Goossens bv worden afgeweken.

Enkel het Belgische recht is van toepassing.

De Nederlandstalige versie van deze voorwaarden is de oorspronkelijke tekst.

In geval van interpretatiemoeilijkheden heeft de Nederlandstalige versie voorrang op de vertalingen.