Disclaimer

(versie NL20200331 – laatst gewijzigd op 31 maart 2020, vervangen alle voorgaande).

Onze gegevens

Deze e-commerce website WILLEKEVANBERKUM,

bereikbaar via willekevanberkum.eu, willekevanberkum.com, willekevanberkum.be en willekevanberkum.nl,

is eigendom van

Walter Goossens bv
Abdijstraat 25
B-8670 Koksijde
Belgium – Belgique – België

Algemeen emailadres : info@waltergoossens.com
Tel: +32 494 612 105

Onze Klantendienst is bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer op werkdagen elke voormiddag van 10.00 u tot 12.00 u, per email op bovenstaand mailadres en per post op hogervermeld adres.

vat-tva-btw BE-0679.849.145
RPR Gent, afdeling Veurne, inschrijving KBO onder nummer 0679849145

bankrekening : BE84 6718 9456 1959 (BIC-Swift EURBBE99)

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Walter Goossens bv of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Walter Goossens bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.

Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Walter Goossens bv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Walter Goossens bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren: zie contactgegevens hierboven.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Walter Goossens bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Walter Goossens bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Walter Goossens bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacy

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacy-verklaring.

Via de link “Privacy Policy” onderaan in de footer kan U deze bekijken.

Gebruik van cookies

Het gebruik van cookies is onderworpen aan een aparte cookie-verklaring.

Via de link “Cookie Policy” onderaan in de footer kan U deze bekijken.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Toepasselijk recht – Geschillen

Voor elk geschil waarbij Walter Goossens bv eisende of verwerende partij is, zullen enkel de rechtbanken van Veurne bevoegd zijn, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Van deze regeling kan enkel door Walter Goossens bv worden afgeweken.

Enkel het Belgische recht is van toepassing.

De Nederlandstalige versie van deze voorwaarden is de oorspronkelijke tekst.

In geval van interpretatiemoeilijkheden heeft de Nederlandstalige versie voorrang op de vertalingen.